Let’s travel together.

Bài viết mới nhất

Bài viết hay nhất

Excel

Hàm VLOOKUP

Chức năng: Hàm VLOOKUP là hàm dò tìm dữ liệu theo cột, sẽ trả về giá trị của một ô nằm trên một cột nào đó nếu thỏa mãn điều kiện dò tìm. Cú pháp: VLOOKUP(lookup_value, table_array, col_index_num,
Read More...

Hàm MATCH

Chức năng: Hàm Match là hàm dò tìm, sẽ trả về vị trí của giá trị dò tìm trong vùng dò tìm (một dòng hoặc một cột). Cú pháp: MATCH(lookup_value, lookup_array, match_type) Lookup_value: Là giá
Read More...

Hàm OFFSET

Chức năng: Hàm OFFSET làm hàm dò tìm, sẽ trả về một vùng nào đó căn cứ vào chỉ số lệch dòng, lệch cột và độ lớn của vùng cần trả về. Cú pháp: OFFSET(reference,rows,cols,,) Reference: là vùng
Read More...

Kế toán

Du lịch

Giải trí

Tin tức